• Meldcodecheck

  De Meldcodecheck is een toetsing op een aantal belangrijke onderwerpen die het hanteren van de meldcode mogelijk maken door medewerkers van de organisatie. De toetsing geeft een overzicht over de inhoud van de meldcode in relatie tot het wettelijk kader en het praktijk kader.
  Tijdens de toetsing wordt gekeken vanuit het standpunt van de uitvoerend en/of verantwoordelijk medewerker. Is de informatie duidelijk, overzichtelijk en organisatie-specifiek beschreven?

  De check geeft geen 100% zekerheid dat uw meldcode wordt goedgekeurd door de inspectie. In de praktijk blijkt dat het wettelijk kader zoals uitgewerkt in het basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in combinatie met de voorwaarden van de branche ervoor zorgt dat de meldcode van de organisatie door de inspectie wordt goedgekeurd. Het kan ook zijn dat de inspectie aanvullende voorwaarden stelt. Indien dit het geval is, kun je deze voorwaarden invoegen in de meldcode.

  Hoe voer je de meldcodecheck uit?

  1. Pak een kop koffie of thee.
  2. Open de meldcode van jouw organisatie.
  3. Open een word document of notebook en pen.
  4. Lees elke vraag en beantwoord de vraag met 'ja' of 'nee'
  5. Indien het antwoord 'nee' is, schrijf actiepunten op welke nodig zijn om de meldcode in orde te maken.
  6. Voer de acties door in de meldcode. Vraag branche of inspectie gerichte voorwaarden uit bij de brancheorganisatie of jouw eigen inspecteur.
  7. Beantwoord nogmaals alle vragen en ga indien een antwoord op een vraag 'nee' is terug naar stap 5.
  8. Vervolg tot alle vragen met 'ja' te beantwoorden zijn.

  Meldcode en handleiding

  De meldcode heeft tot doel om medewerkers snel inzicht te geven in de stappen die zij moeten nemen. Hou daarom de meldcode kort en overzichtelijk. Het is gebruikelijk om achtergrondinformatie in een handleiding te verwerken. In deze handleiding kunnen medewerkers belangrijke informatie opzoeken zoals telefoonnummers van samenwerkingspartners, informatie over Veilig Thuis en signalenlijsten.

  Opbouw van de meldcode

  1. Wettelijk kader: Zijn de vijf stappen van de meldcode benoemd?
  2. Aanvullingen branche: indien de branche aanvullingen m.b.t. de route(s) vraagt, zijn deze benoemd?
  3. Zijn in de stappen de acties (wat) en de verantwoordelijken (wie) benoemd?
  4. Indien vrijwilligers werkzaam zijn binnen de organisatie, zijn hun verantwoordelijkheden benoemd?
  5. Is, indien nodig, een kindcheck opgenomen?
  6. Is de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) opgenomen in de meldcode als de organisatie aangesloten is bij de VIR?
  7. Is benoemd op welke wijze de weging in stap 4 wordt uitgevoerd?
  8. Is benoemd wie beslist over wel of niet melden in stap 5?
  9. Is informatie opgenomen over het uitwisselen van persoonsgegevens?
  10. Is informatie opgenomen over hoe en welke gegevens worden opgenomen in het dossier bij het hanteren van de meldcode?
  11. Is informatie opgenomen over eergerelateerd geweld/meisjesbesnijdenis?
  12. Is informatie over de sociale kaart aanwezig (minimaal Veilig Thuisteam)?

  Achtergrondinformatie in handleiding 

  1. Is informatie over verantwoordelijkheden en taken aanwezig?
  2. Is informatie over vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig?
  3. Zijn signalenlijsten aanwezig?
  4. Is informatie opgenomen over de het meldrecht in relatie tot het beroepsgeheim?