• Competenties

  Professionals die in contact met kinderen, volwassenen en ouderen komen kunnen vormen van huiselijk geweld signaleren. Om huiselijk geweld effectief aan te pakken zijn kennis en vaardigheden nodig. Deze competenties zijn beschreven aan de hand van de verantwoordelijkheden in competentieprofielen. Onderstaand lees je in het kort wat jouw opdracht is en de opdracht van collega's. 

  Let op! Deze beschrijving is een summiere beschrijving van de verantwoordelijkheden. Voor een goed overzicht van verantwoordelijkheden en de uitvoering hiervan lees je de stappen van de meldcode op meldcode.nu. De meldcode van de eigen organisatie is leidend voor het uitvoeren van verantwoordelijkheden.

  Competentieprofiel 1. Signaalverantwoordelijk

  Je volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. In kaart brengen van de signalen’. Daarnaast heb je een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer je zorgelijke signalen ziet, hoort of ruikt, bespreek je deze signalen met de betrokkene(n). Je overlegt over de signalen met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis. Een deskundige professional is een professional met een competentieprofiel 2 of 3. In de meldcode van jouw organisatie staan per stap de namen en contactgegevens vermeld.

  Competentieprofiel 2: Signaal-, bespreek- en handelverantwoordelijk

  Je volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. In kaart brengen van de signalen’. Daarnaast heb je een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer je zorgelijke signalen ziet, hoort of ruikt, bespreek je deze signalen met de betrokkenen. Je overlegt over de signalen met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis. Een deskundige professional is een professional met een competentieprofiel 2 of 3.

  Je bent daarnaast verantwoordelijk voor ‘Stap 3. In gesprek met de klant(en)’.  Je bespreekt de signalen die je ziet, hoort of ruikt met de betrokkenen en bespreekt de uitkomsten van het gesprek met de deskundige professional en/of Veilig Thuis.

  Vervolgens ben je verantwoordelijk voor ‘Stap 4. Wegen van het geweld of de onveiligheid’. Indien je zelf geschoold bent om een risicotaxatieinstrument te gebruiken, kun je deze weging zelf doen. In andere gevallen vraag je een geschoolde collega of je vraagt Veilig Thuis om tijdens een telefonische consultatie een weging te maken.

  Tijdens ‘Stap 5. Beslissen: Zelf hulp organiseren en/of melden bij Veilig Thuis’ neem je de beslissing om hulp in te zetten of een melding te doen bij Veilig Thuis. Indien mogelijk neem je deze beslissing samen met de klant(en) en andere betrokken professionals. In de meldcode van jouw organisatie staan per stap de namen en contactgegevens vermeld.

  Competentieprofiel 3. Adviesverantwoordelijk

  Je adviseert, coacht en steunt professionals bij het volgen van de stappen van de meldcode. Een professional kan een beroep op jou doen bij vragen of dilemma's over het inzetten en volgen van de meldcode en/of bij zorgen over een betrokkene.

  Wanneer een interne of externe collega advies vraagt analyseer je samen de situatie en adviseer je over de te volgen stappen. Je geeft ook advies indien het nodig is om de situatie op of af te schalen. Je maakt afspraken over of en zo ja, op welke wijze jouw collega behoefte heeft aan vervolgadvies. Je biedt steun en nazorg indien jouw collega ook emotioneel wordt geraakt door de situatie. Naast deze adviestaak heb je ook een adviserende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisatie. Je adviseert de directie, management en bestuur hierover.

  Competentieprofiel 4. Implementeer- en borgverantwoordelijk

  Je bent verantwoordelijk voor een goede implementatie en borging van de meldcode binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk dat er een organisatiegerichte meldcode is ontwikkeld volgens de kwaliteitscriteria zoals gesteld in het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Je bent ook verantwoordelijk dat in de meldcode de brachegerichte voorwaarden zijn verwerkt.

  Vervolgens ben je verantwoordelijk dat alle medewerkers de meldcode kennen en hanteren bij signalen over vormen van huiselijk geweld die binnen jouw organisatie mogelijk voorkomen, zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.