• Taakomschrijving

  Deze taakomschrijving is bruikbaar voor aandachtsfunctionarissen binnen alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming bieden aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en gezinnen.
  Organisaties welke werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stellen een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan. De taak aandachtsfunctionaris is in de meeste organisaties ondergebracht binnen leidinggevende, coördinerende en staffuncties.

  De aandachtsfunctionaris adviseert directie en bestuur over:

  • het opnemen van de meldcode in het zorgbeleid en/of veiligheidsbeleid van de organisatie.
  • het aanstellen van één of meerdere aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • het regelmatig aanbieden van trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aan medewerkers, zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code.
  • het aansluiten van de meldcode op de werkprocessen binnen de organisatie.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om de medewerkers te kunnen  ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en zo nodig acties in gang te zetten om de toepassing van de meldcode te optimaliseren.
  • het geven van bekendheid binnen de organisatie en in de kring van cliënten aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het maken van afspraken over de wijze waarop de organisatie haar medewerkers zal ondersteunen als zij door cliënten in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.
  • het maken van afspraken over de wijze waarop de organisatie de verantwoordelijkheid opschaalt indien de signalering en verwijzing voor een cliënt stagneert.
  • het dragen van eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldcode.

   De aandachtsfunctionaris adviseert de verantwoordelijk functionaris over:

  • het procesmatig coördineren van de meldcode bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • het waken over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen.
  • het zo nodig contact opnemen met Veilig Thuis voor advies of melding.
  • het deelnemen aan het overleg welke zorg draagt voor zorg, begeleiding, behandeling of veiligheid van de cliënt.
  • het evalueren van de genomen stappen met betrokkenen.
  • het toezien op zorgvuldige omgang met de privacy van de betreffende cliënt.

   De aandachtsfunctionaris voert de volgende taken uit:

  • het functioneren als vraagbaak binnen de organisatie voor algemene informatie over (de meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • het herkennen van en adviseren over signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • het kennis hebben en adviseren over de stappen volgens de meldcode.
  • het vaststellen van taken van een ieder (Wie doet wat wanneer) en deze in de meldcode vastleggen.
  • het invullen van de sociale kaart in de meldcode.
  • het uitvoeren van de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen.
  • het uitvoeren van de aansluiting van de meldcode op de zorg- en/of behandelstructuur.
  • het vastleggen van samenwerkingsafspraken met ketenpartners.
  • het toezien op dossiervorming en verslaglegging.
  • het instrueren van (nieuwe) medewerkers over de werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over huiselijk geweld en kindermishandeling.